Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Als er klachten zijn omtrent het functioneren van een kind, de gang van zaken binnen de Kersenboom, moet de klacht eerst besproken worden bij diegene die het rechtstreeks aangaat. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u terecht bij het bestuur. Zowel voor de school als de kinderdagopvang is er een klachtenprocedure.

Behandeling bij KMN Kind & Co

KMN Kind & Co kent een klachtenprocedure die u kunt opvragen bij de leidinggevende.

Wat is een klacht?

Een klacht kan gaan over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen, door een teamlid, de leidinggevende of de stichting. De klachten kunnen gaan over miscommunicatie tussen de school en de ouders of de leerling, gebrekkige begeleiding van leer- en gedragsproblemen vanuit de school, seksuele intimidatie of hardhandige aanpak van leerlingen. Klachten worden in eerste instantie op de school met de groepsleerkracht en/of directie opgelost. Pas als een klacht naar uw oordeel niet voldoende is opgelost met de groepsleerkracht en/of directie kan de klacht als officiële klacht ingediend worden bij het bestuur. Dit geldt ook als u naar eigen oordeel niet met de klacht op de school terecht kunt. Mocht er sprake zijn van seksuele intimidatie of soortgelijke incidenten, dan kunt u ook direct terecht bij een externe vertrouwenspersoon.

De schoolcontactpersoon van uw school

Op de Kersenboom is één contactpersoon benoemd, waar u met een klacht terecht kunt. Bij een klacht zal de contactpersoon samen met u een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Het contact tussen u als klager en de contactpersoon is en blijft vertrouwelijk. Wanneer de contactpersoon met u niet tot een bevredigende oplossing komt, zal de contactpersoon u informeren over mogelijke vervolgstappen, zoals het indienen van een klacht bij het bestuur of u in contact brengen met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is na de contactpersoon het aanspreekpunt bij meldingen van klachten en zorgt, indien wenselijk, voor de eerste opvang en begeleiding van u als klager. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en behoort niet tot de schoolgemeenschap. Voor onze scholen is een schoolarts van de GGD de vertrouwenspersoon. Samen met de contactpersoon wordt er naar oplossingen gezocht, waarbij de vertrouwenspersoon ondersteuning en begeleiding geeft. Mocht de klacht niet op te lossen zijn in overleg met de directie van de school dan wel met de desbetreffende groepsleerkracht, dan gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht bij het bestuur. De vertrouwenspersoon ondersteunt op uw verzoek met het op schrift stellen van de klacht en stuurt deze, ondertekend door u als klager, naar de secretaris van de landelijke klachtencommissie (LKC).
 

De interne vertrouwenspersoon is Annelie Donkers.

 

De externe vertrouwenspersoon is:
Mw. D. Tellenkamp
GGD-jeugdgezondheidszorg
Kraijenhoffstraat 32C
1018 RL Amsterdam
Tel: 06 - 12 11 49 33

 

Het adres van de Landelijke Klachten Commissie is:
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348 - 40 52 45
Fax: 0348 - 40 52 44
Hier is ook het reglement van de LKC verkrijgbaar

Verdere informatie

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd over de invoering van de klachtenregeling en op welke wijze deze kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat in onze scholen. Heeft u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de Kersenboom.