Aanmelden, weigeren, schorsen en verwijderen

Procedures omtrent aanmelden, weigeren, schorsen en verwijderen van leerlingen

U kunt telefonisch een afspraak maken om uw kind aan te melden. De directie geeft informatie over de werkwijze van de school. Ook kunt u een kijkje nemen in de school om de sfeer te ‘proeven’.

 

 Om toegelaten te worden tot onze school, moet u in principe woonachtig zijn op Plantage de Sniep in Diemen. Echter, i.v.m de crisis is er een stagnatie betreffende de woningbouw op Plantage de Sniep, en kunnen er tijdelijk ook leerlingen van buitenaf geplaatst worden. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het toelaten of het weigeren van een leerling. Als een leerling geweigerd wordt, zal het schoolbestuur u schriftelijk uitleggen waarom uw kind(eren) geweigerd is (zijn). Ouders kunnen tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan de ouders horen en weer een beslissing nemen.
 
We hopen het niet, maar soms gebeurt het wel eens… dan gaat het tussen de school en een leerling niet goed. We spreken dan over een heel ernstige situatie. Het bestuur kan een leerling voor een paar dagen schorsen of in een heel ernstige situatie van school verwijderen. Voordat deze beslissing genomen wordt, worden een aantal stappen gezet:
 
  • Het bestuur hoort de leerkracht en eventueel de directie.
  • Het bestuur hoort de ouders.
  • Het bestuur besluit over te gaan tot schorsing of verwijdering.
  • Bij verwijdering moet het bestuur zich gedurende acht weken inspannen om een andere school voor het kind te vinden.
  • Lukt dit niet en het bestuur blijft bij het genomen besluit dan kan de leerling definitief verwijderd worden.
  • De inspectie en de leerplichtambtenaar worden hierover ingelicht.
  • Ouders kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur.